Tuesday, January 3, 2012

Ettevõtluse väliskeskkond, iseloomustus.

Väliskeskkonna tegurid mikro- ja makrotasandil
Väliskeskkond mikrotasandil:
 • Tarbijad
 • Hankijad
 • Konkurendid
 • Finantseerijad
 • Inimressursid
 • Finantsressursid

Väliskeskkond makrotasandil:
 • Poliitiline keskkond – õigusaktide ja käitumisnormide kogum, mis reguleerib ühiskonna ülesehitust, juhtimist, arengut, poliitiliste asutuste süsteemi, ettevõtete tegevust (piirangud, soodustused, maksud, kohustused, õigused)

  Poliitilise keskkonna eesmärgid:
  • Majanduskasv
  • Madal töötus
  • Madal inflatsioon
  • Ekspordi stimuleerimine
  • (välis)investeeringute ligitõmbamine
  • Intressimäärade reguleerimine

   Riigi kolm viisi ettevõtete tegevust mõjutada:
  • Otsene (läbi asutuste)
  • Läbi majanduspoliitika
  • Läbi seadusandluse

   Äritegevust otseselt reguleerivad seadused:
  • Töölepinguseadus
  • Konkurentsiseadus
  • Maksuseadus
  • EL õigusaktid

 • Majanduslik keskkond – ettevõtte enda võimalused seda mõjutada väga väiksed, vaja ära arvata, kohaneda, ära kasutada.

  Suurimad mõjutajad:
  • Valitsuspoliitika
  • Ettevõtete saavutused
  • Rahvusliku ja rahvusvahelise majanduse muudatused

   Majanduskeskkond mikrotasandil (indiviidid ja ettevõtjad):
  • Toote nõudlus
  • Tootmiskulud
  • Turuolukord
  • Konkurentide olemus, käitumine

Majanduskeskkond makrotasandil – tööstusharu, piirkond, riik, riikide kogukond
  • Majanduskasv
  • Erasektori konkurents teiste maade erasektoriga
  • Valitsuse tulud-kulud
  • Valitsuse määratud laenuintressid (monetaartegurid)
  • Rahvusliku valuuta väärtus/stabiilsus
  • Riigi tasandi majandusnäitajad (inflatsioon, eksporditegevuse tugevus, maksebilanss, töötus, raha pakkumine)
 • Sotsiaalne keskkond – suures osas väljaspool ettevõtte kontrolli, mõjud võivad põhjustatud nii ettevõttesisestest kui välistest faktoritest. Sündimus, haridus, tervishoid.
 • Tehnoloogiline
  • Automatiseerimine
  • Kulude vähendamine
  • Kvaliteedi tõus
  • Efektiivsuse tõus
  • Protsesside kiirendamine
  • IT eriti
 • Looduskeskkond
  • Saadaolevad maavarad
  • Looduse saastatus
  • keskkonnamaksud
 • Rahvusvahelistumine
  Selleni võivad viia tõuketegurid
o   Turu kokkutõmme
o   Madal kasumlikkus
o   Ülepakkumine
o   Kitsendav seadusandlus
o   Vähese kogemuse/motivatsiooniga tööturg
o   Tööjõu kõrged hinnad/maksud
o   Ebastabiilne valitsus
o   Jne

Tõmbetegurid
o   Kasvav/stabiilne turg
o   Kasumlikkus
o   Ebapiisav pakkumine
o   Soodne seadusandlik keskkond
o   Kvaliteetne tööjõud
o   Madalad tööjõukulud/maksud
o   Stabiilne valitsus

No comments:

Post a Comment